Algemene Voorwaarden – 2020

 1. Definities

Opdrachtgever:​ ​ieder natuurlijke en/of rechtspersoon met wie Since’94 een overeenkomst aangaat of met wie Since’94 in onderhandeling is over een overeenkomst;

Werkzaamheden:​ alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Since’94 uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de Aanbieding(-en) en Overeenkomst c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

Aanbieding(-en):​ ​alle offertes en prijsopgaven welk voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst door Since’94 aan Opdrachtgever worden verstrekt. Offertes zijn 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden;

Overeenkomst:​ ​ieder overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen Opdrachtgever en Since’94, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts-)handeling ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: ​Opdrachtgever en Since’94.

Voorwaarden: ​de onderhavige algemene voorwaarden van Since’94.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Opdrachtgever en Since’94.

2.2  Algemene Voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing en worden door Since’94 uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Since’94. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Voorwaarden kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Aanbiedingen en of Overeenkomsten.

2.4  Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Since’94 en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6  Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden zijn opgenomen, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

2.7  Indien Since’94 niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Since’94 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

 1. Aanbiedingen

3.1  Alle Aanbiedingen van Since’94 zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Aanbieding is geldig voor een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf dagtekening van de Aanbieding, tenzij in de Aanbieding een andere termijn is opgenomen.

3.2  Since’94 kan niet aan Aanbieding(en) worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbiedingen(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3  De in een Aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend -en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod, dan is Since’94 daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Since’94 anders aangeeft.

3.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Since’94 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige samenwerkingen.

 1. Overeenkomst

4.1  De Overeenkomst tussen Since’94 en de Opdrachtgever komt tot stand nadat Opdrachtgever de door Since’94 gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de Opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand in Since’94 schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

4.2  Indien de Opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Since’94 een opdracht verstrekt, is Since’94 eerst aan deze opdracht gebonden nadat Since’94 deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

4.3  Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de uitlevering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever derhalve schriftelijk Since’94 in gebreke te stellen. Since’94 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.4  Since’94 zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.5  Since’94 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6  Indien door Since’94 of de door Since’94 ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7  Since’94 is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.8  Indien de Overeenkomst in fases wordt uitgevoerd kan Since’94 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de reeds verzonden facturen heeft voldaan.

4.9  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Since’94 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Since’94 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Since’94 zijn verstrekt, heeft Since’94 het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Since’94 ter beschikking heeft gesteld.Since’94 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Since’94 is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.10  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan tevens het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Since’94 zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.11  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd op grond van artikel 3 lid 9 van deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Since’94 gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Since’94 bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

4.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Since’94 een verzoek tot wijziging van de

kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.12  Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Since’94 gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Since’94 daardoor direct of indirect ontstaan.

4.13  Indien Since’94 met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Since’94 niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.14  Indien de prijsstijging anders dan gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het afsluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Since’94:

– ​Alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomen uit te voeren;

-​ Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Since’94 rustende verplichting ingevolge de wet;

-​ Indien bedongen is dat de levering langer dan drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden.

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

5.1  Since’94 is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de

Overeenkomst te ontbinden, indien:

– ​De Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-​ Na het sluiten van de Overeenkomst Since’94 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichting niet zal nakomen;

-​ Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;-​ Indien door vertraging aan zijde van de Opdrachtgever niet langer van Since’94 kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-​ Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van Since’94 niet kan worden gevergd.

5.2  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Since’94 op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Since’94 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5.3  Indien Since’94 tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.4  Indien ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Since’94 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.5  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Since’94, zal Since’94 in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Since’94 extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sice’94 anders aangeeft.

5.6  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid daardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Since’94 vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen hetzij de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Since’94 op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar

5.7  Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en daarvoor bestelde of gereedmaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde tijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 1. Overmacht 

6.1 Since’94 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.​2 Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Since’94 geen invloed kan uitoefen, doch waardoor Since’94 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Since’94 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4  Voor zoveel Since’94 ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Since’94 gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. 

 1. Betalingen

7.1  Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Since’94 aan te geven wijze. Since’94 is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.2  De facturen alsmede ander bedrag verschuldigd in uitvoering van de overeenkomst, die niet worden betaald binnen veertien (14) dagen na hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 20% van deze bedragen met een minimum van €50,00 EUR.

7.3  Since’94 heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in de mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Since’94 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Since’94 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.4  Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Since’94 verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.5  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapportage Voorwerk II. Indien Since’94 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakt gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 1. Klacht-, verjaringstermijn

 

8.1  Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vierentwintig (24) uur na levering schriftelijk aan Since’94 te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Since’94 in staat is adequaat te reageren. De Opdracht dient Since’94 in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.2  Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Since’94 opdracht gegeven heeft.

8.3  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.4  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Since’94 daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

8.5  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijnen van alle vorderingen en verweren jegens Sine’94 en de door Since’94 bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) maand.

 1. Aansprakelijkheid

9.1  Indien Since’94 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2  Since’94 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Since’94 is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3  Indien Since’94 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Since’94 beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4  De aansprakelijkheid van Since’94 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5  Since’94 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Since’94 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Since’94 toegerekend kunnen worden en redelijk kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze Voorwaarden. Since’94 is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.7  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Since’94.

 1. Vrijwaring

10.1 De Opdrachtgever vrijwaart Since’94 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Since’94 toerekenbaar is. Indien Since’94 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Since’94 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het

nemen van adequate maatregelen, dan is Since’94, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Since’94 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico voor Opdrachtgever.

 1. Intellectueel eigendom

11.1  Since’94 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom wet, -en regelgeving. Since’94 heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2  Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirecht, merkrechten, tekening-of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

11.3  Een door Since’94 bedacht concept (bijv. voor een merkactivatie) blijft eigendom van Since’94 en kan door Opdrachtgever ook niet in een gelijkende vorm gebruikt worden door Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Since’94.

11.4  Tenzij het werk er zich niet voor leent is Since’94 te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

11.5  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Since’94 aangeschafte roerende zaken in eigendom van Since’94, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

11.6  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Since’94 tot stand gebracht werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Since’94, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

11.7  Mocht op de zaken die hierboven genoemd de merknaam van Opdrachtgever staan vermeld, dan draagt Since’94 ervoor zorg dat na het einde van de Overeenkomst tussen haar en de Opdrachtgever deze verwijzingen naar het merk van Opdrachtgever worden verwijderd van zaken.

12. Exclusiviteit

12.1  Wanneer de werkzaamheden in de Overeenkomst betrekking hebben op het uitvragen en inzetten van derden (natuurlijk en/of rechtspersonen) door Since’94 is het de Opdrachtgever niet toegestaan om deze in het vervolg direct te contacteren voor werk dat in lijn ligt met dat wat Since’94 uitvoert of via Since’94uitgevoerd wordt, zonder tussenkomst van Since’94 of zonder schriftelijke toestemming van Since’94.

12.2  Since’94 is gerechtigd een boete van €3000 (zegge drieduizend euro) in rekening te brengen per natuurlijke en/of rechtspersoon welke door Opdrachtgever na Overeenkomst met Since’94 benaderd wordt voor vergelijkbaar werk of werk dat ook via of door Since’94 wordt uitgevoerd.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

 13.1  Op alle Aanbieding en Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2  Geschillen tussen Partijen is bij uitsluiting bij de bevoegde gerechtelijke instantie te Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 1. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

14.1  Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Since’94.

14.2  Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Since’94.

Volledige Naam:

 

Datum van Akkoord:

 

Handtekening vertegenwoordigde Opdrachtgever: